Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 2 2017

Рок за подигнување на тендерска документација 20.10.2017 - 24.11.2017 број на оглас2/2017
Рок за аплицирање 20.10.2017 - 24.11.2017 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 28.11.2017 10:00 објавен на 20.10.2017