Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 12018

Рок за подигнување на тендерска документација 02.01.2018 - 02.02.2018 број на оглас1/2018
Рок за аплицирање 02.01.2018 - 02.02.2018 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 06.02.2017 10:00 објавен на 02.01.2018