Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОСПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 22018

Рок за подигнување на тендерска документација 12.04.2018 - 15.05.2018 број на оглас2/2018
Рок за аплицирање 12.04.2018 - 15.05.2018 тип на оглас Проспекциски
Датум на аукција 17.05.2018 09:00 објавен на 12.04.2018

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА

Рок за подигнување на тендерска документација 27.03.2018 - 08.05.2018 број на оглас3/2018
Рок за аплицирање 27.03.2018 - 08.05.2018 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 10.05.2018 11:00 објавен на 30.03.2018