Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПРОГУН” ОПШТИНА НЕГОТИНО 82018

Рок за подигнување на тендерска документација 16.11.2018 - 17.12.2018 број на оглас8/2018
Рок за аплицирање 16.11.2018 - 17.12.2018 тип на оглас Експлоатација
Датум на аукција 21.12.2018 12:00 објавен на 16.11.2018