Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 72018

Рок за подигнување на тендерска документација 21.09.2018 - 24.10.2018 број на оглас7/2018
Рок за аплицирање 21.09.2018 - 24.10.2018 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 29.10.2018 12:00 објавен на 21.09.2018